Hopp til hovedinnhold

Oppdage naturens mangfold

Temabilde Oppdage naturens mangfold3x1

 

På denne temasiden har vi samlet aktiviteter som utfordrer barna til å oppdage naturens mangfold. Temaet er nært knyttet til bærekraftig utvikling og miljøtrappa hvor trinn 1 er: Være i naturen, naturopplevelser, undre seg og trinn 2 er: Oppdage mangfoldet i naturen, samle inn, observere. Det er et stort mangfold der ute som venter på å bli oppdaget av barna og de ansatte i barnehagen.

  

Rammeplanen

Fra kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Fra kapittel 3: Barnehagens formål og innhold

Barnehagen skal fremme læring:

  • Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.
  • Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring

Fra kapittel 8: Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal:

  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting

Fra kapittel 9: Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.