Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Flyte og synke – Læringspakka

Hvordan er det mulig at metall synker men også kan flyte? Denne aktiviteten tar for seg flyte og synke. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagt pdf-dokument.

Foto: Eva Staffans Foto: Eva Staffans

Formålet med aktiviteten

Formålet med aktiviteten er at barna skal få forståelse for hva som er avgjørende for om metall kan flyte eller ikke. Aktiviteten er blirr gjennomført med barn i alderen 4–5 år. Det er fokus på begreper som: flyte, synke, densitet, oppdrift, materialer og form. Det er en fordel å lese seg litt opp på emnet og tenkt igjennom hva det vil si at noe flyter eller synker. Hvordan forklare dette for barn? Hvordan forklarer barn dette? 

Gjennomføring

Hvis barna ikke har gjort aktiviteten før, kan dere snakke om flyte og synke, og høre barnas tanker rundt dette. 

Ta frem boller eller kar som er fylt med vann. Be barna finne ut hvilke objekter som flyter eller synker. Har barna gjort dette tidligere, finnes fortsatt mange utfordringer i denne aktiviteten.

Bruk plastelina til å utfordre barna på å lage ulike former. Her kan man undre seg over hvordan en rund kule av plastelina synker og finne ut hvordan den skal formes slik at den flyter. Koble dette mot at en båt av metall flyter. 

Barnehagelærerens rolle

Læreren innleder prosjektet for senere å fungere som en medforsker sammen med barna. Viktig å være lydhør for barnas funderinger og resonnement, fange opp det som barna relaterer til. Læreren tar noen ganger initiativet til å komme videre, og andre ganger lytter læreren og støtter der det behøves. Åpne spørsmål brukes slik at barna kan undre og komme med forslag. Viktig at læreren utfordrer barna i tilrettelagte samtalesituasjoner, men å fange diskusjonen der og da gir også god effekt. Noen ganger må læreren komme med informasjon eller korrigere det som barna diskuterer.

Flyte og synke 2  

 

Faglig forklaring

Om noe flyter eller synker avhenger av objektets tetthet. Tetthet eller molekylvekt er et mål på et stoffs massetetthet, altså masse per volum. Jo høyere tetthet et objekt har, desto større er mengden masse per volumenhet, det vil si at tettheten påvirker objektets vekt direkte.

Om objektet har lavere tetthet enn vann, blir løftekraften så stor at objektet flyter. Jern har en høyere tetthet enn vann, noe som innebærer at jern synker i vann. Ettersom jern har større tetthet enn vann, kan det bare flyte om formen tilpasses slik at jernet for eksempel har større overflate i forhold til luften over og den omkringliggende veskeoverflaten. På den måten er det den gjennomsnittlige tettheten av jernet og luften som gjør at den gjennomsnittlige tettheten av gjenstanden blir lavere enn tettheten av vann. Slik kan et kar lagd av jern flyte.

Barns spørsmål og kommentarer

 I gjennomføringen av denne aktiviteten kom en del utsagn og spørsmål som var interessante: 

«Men en skikkelig stor båt er av jern, hvorfor synker ikke den?»

«Det vet du vel at den ikke er av jern, den er av tre.»

«I sommer kjørte vi med en båt som man kjørte bilen inn i.»

«Vår båt var større enn din ...»

«Hvor mye kan man laste på en båt før den drukner?»

«Hvor mye kan man laste på en båt før den synker? Det er noe vi kan finne ut av.»

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • en glassbolle/kar
 • vann
 • leire/plastelina
 • metall
 • klosser
 • annet materiale som flyter eller synker.