Friluftsliv

Temabilde friluftsliv skog bred

 

Barns friluftsliv har et bredt spekter av uttrykk. Det kan være det spennende friluftslivet hvor barna søker etter utfordringer, eller det rolige friluftslivet hvor barna blir oppslukt av noe i naturen som gjør at de er tilstede med hele seg og glemmer tid og sted. Friluftsliv kan være det tradisjonelle med turer og opplevelser av natur, aktivitetsbasert som kanskje krever litt mer utstyr, eller høstingsfriluftsliv hvor sanking av sopp og bær, jakt og fiske står sentralt.

Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) definerer friluftslivet som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Et nasjonalt mål er at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. Dette ser vi igjen i Rammeplanen hvor det står at barnehagen skal bidra til at barna får gode opplevelser med friluftsliv året rundt. Her finner du aktiviteter som kan berike barnehagens turer i skog og mark.

 

Rammeplanen

Fra kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag

Bærekraftig utvikling

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

 

Fra kapittel 4: Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal:

  • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter
  • bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning
  • veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter
  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting
  • inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter

 

Fra kapittel 9: Natur, miljø og teknologi

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Barnehagen bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring